Szczawno-Zdrój: Usługa w zakresie indywidualnego coachingu oraz doradztwa ekonomiczno-finasowego i prawnego w ramach projektu SPINqbator ZDolnego Śląska.
Numer ogłoszenia: 357476 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie indywidualnego coachingu oraz doradztwa ekonomiczno-finasowego i prawnego w ramach projektu SPINqbator ZDolnego Śląska..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1.Zorganizowanie i realizację indywidualnego coachingu biznesowego w zakresie: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, planowania kariery zawodowej, motywowania do zmian, podejmowania nowych wyzwań, planowania długoterminowego, ciągłego poszukiwania szans rozwoju zawodowego itp. dla ok. 30 osób - uczestników/czek projektu SPINqbator ZDolnego Śląska (wskazanych/zrekrutowanych przez Zamawiającego) w łącznym wymiarze maksymalnie 240 godzin doradztwa (średnio po 6-8 godzin doradztwa na osobę). 2.Przygotowanie indywidualnych ścieżek rozwoju biznesowego. Efektem prac Wykonawcy oraz uczestnika projektu będzie opracowanie (we współpracy z uczestnikiem projektu wskazanym/zrekrutowanych przez Zamawiającego) dla każdego uczestnika coachingu indywidualnych ścieżek rozwoju biznesowego (Roadmap) składających się z tzw. kroków milowych - zasadniczych punktów zwrotnych kariery, które należy osiągnąć, aby zrealizować cel postawiony przed uczestnikiem coachingu. 3.Zorganizowanie i realizację indywidualnego doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie: tworzenie biznesplanu, zarządzanie przedsiębiorstwem, pomoc publiczna, rachunkowość i finanse, system podatkowy, komercjalizacja wiedzy itp. dla ok. 30 osób - uczestników/czek projektu SPINqbator ZDolnego Śląska (wskazanych,zrekrutowanych przez Zamawiającego) w łącznym wymiarze maksymalnie 240 godzin doradztwa (średnio po 6-8 godzin doradztwa na osobę). 4.Zorganizowanie i realizację indywidualnego doradztwa prawnego w zakresie: form działalności gospodarczej, Kodeksu Spółek Handlowych, inwestycji kapitałowych, spółek handlowych (tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidacja), kompetencji organów spółek prawa handlowego, finansowych i prawnych aspektów obejmowania udziałów, prawa własności intelektualnej, itp. dla ok. 30 osób - uczestników, uczestniczek projektu SPINqbator ZDolnego Śląska (wskazanych przez Zamawiającego) w łącznym wymiarze maksymalnie 240 godzin doradztwa (średnio po 6-8 godzin doradztwa na osobę). 5.Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla uczestników doradztwa. Uczestnicy projektu otrzymają doradztwo, którego efektem będzie przygotowanie ich do ubiegania się o finansowanie ze środków przeznaczonych na inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez opracowanie pełnej dokumentacji przedsięwzięcia typu spin-off spin-out. Rodzaj i forma dokumentów uzależniona od źródła finansowania, o którą planuje aplikować uczestnik projektu (wskazany przez zamawiającego). Rodzaj i forma dokumentów będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym oraz z uczestnikiem projektu. Przykładowe dokumenty: wniosek o dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wniosek aplikacyjny wraz z wstępnym biznesplanem umożliwiającym aplikowanie do udziału w projektach finansowanych z działania 3.1. POIG, wniosek aplikacyjny wraz z wstępnym biznesplanem umożliwiającym aplikowanie o kredyt bankowy lub pożyczkę realizowaną przez fundusz pożyczkowy). Opracowanie wzorów dokumentów: a)Wzór Roadmap.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1, 79.41.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 36 1560 0013 2365 4965 2000 0006 Getin Noble Bank S.A., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza wpłacania wadium w formie pieniężnej gotówką do kasy Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedkłada wraz z ofertą przetargową pisemne zobowiązanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. - W przypadku gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą Wykonawcę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty: a)zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. b)zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy. c)zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów PO KL, do interpretacji i wytycznych Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia) oraz do obowiązujących przepisów prawa, d)w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, f)nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g)nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, h)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy, i)wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej. j)Zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt SPINqbator ZDolnego Śląska, który jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie