Szczawno-Zdrój: Usługa kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu Sprawny Biznes z Dolnego Śląska. Nr zamówienia publicznego:ZP/PN/SZP/58/2013.
Numer ogłoszenia: 521682 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowej realizacji szkoleń i coachingu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji w ramach projektu Sprawny Biznes z Dolnego Śląska. Nr zamówienia publicznego:ZP/PN/SZP/58/2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: -Zorganizowanie i realizację szkoleń wyjazdowych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 35 osób niepełnosprawnych - uczestników(uczestniczek projektu) Sprawny Biznes z Dolnego Śląska po 40 godzin szkolenia na osobę. Ceny oprócz kosztów trenerów, sali i innych kosztów logistycznych, zawierają koszt wyżywienia i noclegu, koszt materiałów szkoleniowych, ubezpieczenia etc.; -Zorganizowanie i realizację indywidualnego coachingu biznesowego I związanego z zakładaniem działalności gospodarczej dla 35 osób, po 8 godzin doradztwa na osobę, razem 280 godzin; -Zorganizowanie i realizację indywidualnego coachingu biznesowego II w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji dla 27 osób, po 6 godzin doradztwa na osobę, razem 162 godziny..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1, 79.41.11.00-9, 80.53.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). -Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). -Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Getin Noble Bank Polska Spółka Akcyjna O Wałbrzych nr 14 1560 0013 2365 4965 2000 0014 -W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. -Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. -Zamawiający nie dopuszcza wpłacania wadium w formie pieniężnej gotówką do kasy Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedkłada wraz z ofertą przetargową pisemne zobowiązanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy. 2.zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów PO KL, do interpretacji i wytycznych Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia) oraz do obowiązujących przepisów prawa, 3.konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, 4.nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy ta konieczność jest spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, 5.nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i w jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie, 6.w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy. 7.dokonywanie zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienie przedstawionych w ofercie, pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji nowej osoby przez Zamawiającego. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Sprawny Biznes z Dolnego Śląska - który jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie