Szczawno-Zdrój: Usługa w zakresie organizacji symulacji biznesowych w ramach projektu SPINqbator ZDolnego Śląska. Nr ref zamówienia ZP/PN/SZP/16/2014.
Numer ogłoszenia: 276846 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie organizacji symulacji biznesowych w ramach projektu SPINqbator ZDolnego Śląska. Nr ref zamówienia ZP/PN/SZP/16/2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie A - Zorganizowanie i realizację (merytoryczną) 4 spotkań Symulacji biznesowych. Symulacje biznesowe są spotkaniami organizowanymi dla łącznej grupy ok. 30 osób wskazanych przez Zamawiającego (studentów, doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Dolnośląskich uczelni wyższych). Wykonawca nie odpowiada za rekrutację uczestników. Symulacje biznesowe są spotkaniem uczestników projektu SPINbator ZDolnego Śląska, (którzy ukończyli indywidualny coaching oraz doradztwa biznesowe) z Inwestorami tj. przedstawicielami funduszu Venture Capital, przedstawicielami instytucji realizujących projekty 3.1. POIG (obecnie realizowany lub zakończony), przedstawicielami funduszy pożyczkowych lub banków, przedstawicielami stowarzyszeń/zrzeszeń Aniołów Biznesu, inwestorami prywatnymi. W każdej z 4 Symulacji biznesowych udział weźmie od 5 do 10 uczestników projektu Spinqbator ZDolnego Śląska (wskazanych przez Zamawiającego), min. 5 Inwestorów oraz 2 przedstawicieli Zamawiającego. Program każdej z Symulacji biznesowych winien obejmować od 5 do 10 prezentacji pomysłów biznesowych uczestników projektu (5-10 uczestników, każdy po 15 - 20 min) oraz panel dyskusyjny po zakończeniu każdej z prezentacji (ok 15 min). Profil każdego z Inwestorów biorących udział w Symulacjach biznesowych musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać raport po każdej zakończonej symulacji biznesowej, podsumowujący prezentowane pomysły. Raport musi mieć formę pisemną (jedna strona A4 na każdy zaprezentowany pomysł biznesowy, min. 2500 znaków). Raport powinien składać się z dwóch części. Część A - Słabe strony przedsięwzięcia, Część B - proponowane kierunki zmian. Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną liczbę uczestników każdej z Symulacji biznesowych na 30 dni przed planowanym terminem organizacji spotkania. Zadanie B - Zorganizowanie i realizację (logistyczną) 4 spotkań Symulacji biznesowych. Termin realizacji Symulacji biznesowych: od września 2014 do czerwca 2015. Zamawiający przekaże Wykonawcy proponowane terminy każdej z Symulacji biznesowych na 30 dni (kalendarzowych) przed każdym planowanym terminem organizacji spotkania. Ramowy plan organizacji Symulacji biznesowych: a)XII 2014r. b)III 2015r. c)IV 2015r. d)V 2015r. Terminy realizacji Symulacji biznesowych mogą ulec zmianie. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie sali szkoleniowej oraz cateringu w obiekcie hotelarskim (o standardzie min 3 gwiazdkowym) lub sali szkoleniowej o porównywalnym standardzie na terenie miasta Wrocław. Dojazd do hotelu winien być możliwy komunikacją miejską. Hotel musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Każda sala powinna być klimatyzowana (ogrzewana), wyposażona w projektor multimedialny, laptop, flipchart z blokiem, markery oraz odpowiednią ilość krzeseł a także miejsca do pisania (stół, krzesła z pulpitem) dla wszystkich uczestników. Sala musi mieć zapewniony dostęp do Internetu. Sala powinna posiadać dostęp do światła dziennego oraz możliwość regulacji oświetlenia sztucznego, a także możliwość zasłonienia okien. Obiekt hotelowy winien być wyposażony w strzeżony parking (minimum 10 miejsc parkingowych - płatnych indywidualnie przez uczestników spotkania). Obiekt w którym będzie realizowana usługa powinien zostać wybudowany lub wyremontowany nie wcześniej niż 10 lat przed dniem opublikowania postępowania o zamówienie publiczne, którego rezultatem jest zawarcie przedmiotowej umowy. Zaplecze sanitarne obiektu powinno być dostosowane do liczby uczestników: osobne toalety dla mężczyzn i kobiet- znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Sali konferencyjnej. Wykonawca zapewni możliwość wcześniejszego (najpóźniej w dniu poprzedzającym symulacje biznesowe) dostarczenia i przechowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia symulacji biznesowych. Catering dla uczestników Symulacji biznesowych winien obejmować: serwis kawowy (ciągły) - jeden podczas każdego spotkania- przeznaczony dla maksymalnie 20 osób. Serwis kawowy powinien składać się z: kawy, herbaty w saszetkach - min. 3 rodzaje, wrzątku, wody mineralnej - gazowanej i niegazowanej, 3 rodzajów soków 100%, śmietanki bądź mleka do kawy, cytryn, cukru, pięciu rodzajów suchych ciastek oraz owoców. b)obsługa cateringowa powinna obejmować również serwis gastronomiczny (przygotowanie, obsługa kelnerska, nakrycie stołów/ obrusy, zastawa porcelanowa i szklana oraz sprzątanie); c)serwis kawowy powinien być umiejscowiony w bezpośrednim sąsiedztwie lub w sali szkoleniowej; d)w zakresie wyżywienia wykonawca zobowiązany jest do: - zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowaniu posiłków; Zamawiający określa następujące warunki w zakresie obsługi technicznej: a)Wykonawca zapewni dwie osoby do obsługi technicznej w trakcie trwania symulacji biznesowych, dostępne przynajmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem symulacji biznesowych oraz w trakcie symulacji biznesowych na wezwanie zamawiającego; b)Montaż przekazanych przez zamawiającego banerów i roll- upów - najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem symulacji biznesowych; c)wykonawca zapewni obsługę akustyczno- techniczną podczas symulacji biznesowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1, 79.41.11.00-9, 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ); - W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze wspólników, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - jeżeli taka sytuacja występuje .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy: a)skrócenia terminu realizacji umowy (w takim przypadku rozliczenie wynagrodzenia będzie uzależnione od cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy), b)wydłużenia terminu realizacji umowy w następujących przypadku: opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy (w takim przypadku rozliczenie wynagrodzenia będzie uzależnione od cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy),. c)skrócenie terminu realizacji umowy przypadku wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia lub w przypadku braku zapotrzebowania ze strony Zamawiającego w trakcie trwania przedmiotowej umowy na dalsze usługi będące przedmiotem umowy bez prawa Wykonawcy do dochodzenia roszczeń z tym faktem związanych (w takim przypadku rozliczenie wynagrodzenia będzie uzależnione od cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy), d)w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, f)nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w SIWZ i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g)nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, h)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy, i)w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności takich jak w pkt: e), f), g) powyżej lub w sytuacjach, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy przy dochowaniu należytej staranności dopuszcza się zmianę/wymianę obiektu w którym będzie świadczona usługa, tj obiektu, obiektów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Warunkiem takiej zmiany będzie jednakże każdorazowo zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie. Wniosek Wykonawcy o wyrażenie zgody w tym zakresie powinien zostać doręczony w sposób pisemny niezwłocznie po wystąpieniu sytuacji powodującej taką konieczność oraz powinien posiadać uzasadnienie oraz propozycję nowego obiektu o warunkach nie gorszych niż obiekt wymieniany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt SPINqbator ZDolnego Śląska jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.2. Transfer wiedzy; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie