Szczawno-Zdrój: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy. Cześć I - Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Specjalista ds. kadr i płac, z wykorzystaniem technologii informatycznych.
Numer ogłoszenia: 267706 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 226040 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy. Cześć I - Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Specjalista ds. kadr i płac, z wykorzystaniem technologii informatycznych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego: usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy. Cześć I - Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Specjalista ds. kadr i płac, z wykorzystaniem technologii informatycznych . - szkolenie dla 1 osoby niepełnosprawnej ruchowo; - oczekiwana lokalizacja szkolenia wg miejsca zamieszkania uczestnika/czki szkolenia- Głogów; - ok. 180 godzin efektywnego szkolenia (+/-10%); - termin zakończenia kursu do 10 sierpnia br. - termin zakończenia realizacji umowy do 25 sierpnia br. Zakres szkolenia m.in.: a)Regulacje prawne zawarte w kodeksie pracy i kodeksie cywilnym b)Regulacje podatkowe związane z rozliczeniem płac, c)Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej d)Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutu na wynagrodzenia e)Wydruki kadrowo-płacowe f)Obsługa programów płacowo-kadrowych I finansowo-księgowych (m.in. Symfonia, Gratyfikant).Obsługa programu Płatnik i SODIR)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.10.00-9, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę