Szczawno-Zdrój: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy. Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/38/2013
Numer ogłoszenia: 266834 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417 , strona internetowa www.bip.darr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy. Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/38/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu pn. Kompetencje moją szansą. Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy. Część I: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn. Kurs nowoczesnej poligrafii dla 2 osób. Część II: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn. Nowoczesny archiwista - kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia wraz z językiem angielskim dla niesłyszących dla 2 osób oraz przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn. Nowoczesny archiwista - kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia wraz z obsługą baz danych dla 1 osoby. Część III: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn Pracownik biura rachunkowego z wykorzystaniem programów komputerowych w pracy księgowo-kadrowej i znajomością księgowości MMŚP dla 2 osób. Część IV:Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn Projektant i administrator stron www wraz z obsługą programu MS Excel dla 1 osoby. Część V:Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn Pomoc kuchenna dla 1 osoby. Część VI:Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn Programista JAVA i VBA z uprawnieniami na pomiary elektryczne dla dla 1 osoby. Część VII:Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn Operator wprowadzania danych z wykorzystaniem technologii informatycznych dla 2 osob. Część VIII:Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn Maszynista urządzeń poligraficznych dla 1 osoby. Część IX:Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn Pracownik administracyjno-biurowy wraz z profesjonalną obsługą programów komputerowych dla 1 osoby. Część X:Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn Projektant stron www - grafik komputerowy dla 2 osób. Część XI:Przygotowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych pn Nowoczesna kosmetyczka I, II, III stopnia wraz z obsługą kas fiskalnych dla 1 osoby..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.10.00-9, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA