Szczawno-Zdrój: Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska, Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/36/2013.
Numer ogłoszenia: 221500 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417 , strona internetowa www.bip.darr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska, Nr zamówienia publicznego: ZP/WR/SZP/36/2013..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska- Wrocław. Zakładane terminy szkoleń: - 1 szkolenie (jednodniowe) na 10 osób w III/IV kwartale 2013r. - 1 szkolenie (jednodniowe) na 20 osób w III/IV kwartale 2013r. - 1 szkolenie (jednodniowe) na 20 osób w III/IV kwartale 2013r. - 1 szkolenie (jednodniowe) na 20 osób w I kwartale 2014r. - 1 szkolenie (jednodniowe) na 20 osób w I kwartale 2015r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA