Szczawno-Zdrój: Usługa organizacji spotkania/ konferencji Young Enterprise Day. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/54/2013.
Numer ogłoszenia: 450102 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa organizacji spotkania/ konferencji Young Enterprise Day. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/54/2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn.: SPINqbator ZDolnego Śląska. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki - Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Celem ogólnym projektu jest: Rozwój Przedsiębiorczości Akademickiej na Dolnym Śląsku poprzez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinach kluczowych dla gospodarki województwa. W ramach projektu zaplanowano organizację otwartych spotkań dla społeczności akademickiej, a także dla absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych (i naukowo-dydaktycznych) w największych ośrodkach akademickich Dolnego Śląska (Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra): YOUNG ENTERPRISE DAY - ORGANIZACJA SPOTKANIA/KONFERENCJI. Zakres zadań przewidzianych dla Wykonawcy: -Sala wykładowa: Wykonawca zapewni salę wykładową na jednej z uczelni wyższych w mieście Wałbrzych. Sala winna pomieścić minimum 40 uczestników (miejsca siedzące). Ponadto Wykonawca zapewni dodatkową salę lub hol/korytarz - będący w bezpośredniej odległości od sali konferencyjnej - w której serwowany będzie poczęstunek oraz w której znajdą się stoiska (w liczbie 5) dla doradców/konsultantów. Każde ze stoisk wyposażone winno być w stół oraz 3 krzesła. Poczęstunek serwowany może być zarówno w sali konferencyjnej jak i w dodatkowej sali lub holu. -Wyżywienie: Wykonawca zapewni dwie przerwy kawowe dla 40 osób (2 przerwy x 40 osób każda). W skład poczęstunku wchodzić winno: kawa, herbata, woda, kruche ciastka. -Rekrutacja: Pomoc w procesie rekrutacji - zapewnieniu minimum 40 uczestników Termin wykonania zamówienia Najpóźniej do dnia 23.12.2013 - dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym wspólnie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3, 55.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze wspólników, że spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 p. 1-4 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - jeżeli taka sytuacja występuje. -Wykaz części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty: a)skrócenia terminu realizacji umowy (w takim przypadku rozliczenie wynagrodzenia będzie uzależnione od cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy), b)wydłużenia terminu realizacji umowy w następujących przypadku: opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy(w takim przypadku rozliczenie wynagrodzenia będzie uzależnione od cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy- kosztorysie ofertowym),. c)w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, d)konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, e)nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w SIWZ i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f)nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, g)w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy, h)w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności takich jak w pkt: e), f), g) powyżej lub w sytuacjach, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy przy dochowaniu należytej staranności dopuszcza się zmianę/wymianę obiektu w którym będzie świadczona usługa, tj obiektu/ obektów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Warunkiem takiej zmiany będzie jednakże każdorazowo zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie. Wniosek Wykonawcy o wyrażenie zgody w tym zakresie powinien zostać doręczony w sposób pisemny niezwłocznie po wystąpieniu sytuacji powodującej taką konieczność oraz powinien posiadać uzasadnienie oraz propozycję nowego obiektu o warunkach nie gorszych niż obiekt wymieniany. i)Zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. SPINqbator ZDolnego Śląska współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie