Szczawno-Zdrój: Usługa polegająca na: - przygotowaniu i dostarczeniu materiałów konferencyjnych: opracowanie i przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk folderu, - dostarczeniu gadżetów konferencyjnych: klipu na notatki, torby na laptopa, wizytownika.
Numer ogłoszenia: 299408 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na: - przygotowaniu i dostarczeniu materiałów konferencyjnych: opracowanie i przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk folderu, - dostarczeniu gadżetów konferencyjnych: klipu na notatki, torby na laptopa, wizytownika..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na: - przygotowaniu i dostarczeniu materiałów konferencyjnych: opracowanie i przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk folderu, - dostarczeniu gadżetów konferencyjnych: klipu na notatki, torby na laptopa, wizytownika. Zakres i wielkość zamówienia: foldery (80 sztuk), teczki na laptopa (80 sztuk), wizytowniki (80 sztuk), klip do papieru (500 sztuk). 1. Wymagane warunki w zakresie umieszczenia obowiązkowych znaków graficznych: a) Na każdej przedmiotowej publikacji, Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia znaków graficznych: logotyp Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie: Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad tworzenia reprodukcji emblematów. b) Na każdej wskazanej przez Zamawiającego publikacji, Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia znaku graficznego (loga) instytucji realizującej Projekt oraz loga projektu, które otrzyma w wersji elektronicznej od Zamawiającego. 2. Na stronie tytułowej każdej z przedmiotowych publikacji powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu wraz z logotypami. Treści informacji zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona projekt graficzny każdej z przedmiotowych publikacji (zgodnie z sugestiami Zamawiającego) i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia i akceptacji przed zleceniem do druku. 4.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji po minimum trzy wzory/projekty każdego z materiałów promocyjnych z umieszczonymi na nich logami oraz innymi wymaganymi elementami graficznymi. Zamawiający wybierze z przedstawionych wzorów jeden, który zostanie przekazany do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie na akceptację 5 dni roboczych. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzania projektu graficznego przedmiotowych publikacji przeznaczonych do druku, bez możliwości dokonywania późniejszych zmian przez Wykonawcę. 6.Materiały zostaną przekazane Zamawiającemu w ciągu 15 dni roboczych od dnia zaakceptowania ostatecznej wersji graficznej. 7.Wszystkie materiały Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 8. Wytyczne w zakresie współpracy: a) Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prowadzenie zlecenia oraz osobę zastępującą prowadzącego zlecenie, w przypadku jego nieobecności; b) Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzić wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego (korekty po składzie), w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia; c) Współpraca będzie polegała na bezpośrednich, telefonicznych i mailowych kontaktach; d) Kontakty bezpośrednie będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością uzależnioną od potrzeb Zamawiającego. 9.Z chwilą przekazania Zamawiającemu prac wykonanych przez Wykonawcę, należyte wykonanie usługi zostanie potwierdzonych obustronnie podpisanym protokołem odbioru (Uwaga: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za usługi (czynności) faktycznie Wykonane). 10.Opracowanie projektów materiałów będących przedmiotem zamówienia następuje i z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 22.10.00.00-1, 79.82.25.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank DnB NORD Polska S.A. o/ Wałbrzych nr 33 1370 1079 0000 1701 4045 0600 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W tytule wpłaty należy wpisać numer postępowania: ZP/PN/SZP/64/2012. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie np. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza wpłacania wadium w formie pieniężnej gotówką do kasy Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona ustawowa jej zmiana (waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy); 2) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;; 4) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, adresu, siedziby, nr tel. itp.) pod warunkiem, że nie prowadzą do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy; 5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 7) w sytuacji rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 8) w sytuacji gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji działań poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu, z zastrzeżeniem, że zmiana końcowego terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP na podstawie umowy Nr UDA-POIG.03.03.00-00-866.08-00, działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie