Szczawno-Zdrój: Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na usługę wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/16/2013
Numer ogłoszenia: 153496 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na usługę wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska. Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/16/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska. Część A zamówienia (Wrocław) - wykonanie usługi wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zakładane terminy szkoleń: a)V-XII 2013 - 1 szkolenie (1 dzień) po 10 osób oraz 3 szkolenia (1 dzień) po 20 osób b)I kwartał 2014 - 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób c)IV kwartał 2014 - 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób d)I kwartał 2015 - 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób Część B zamówienia (Legnica) - wykonanie usługi wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zakładane terminy szkoleń: a)V-XII 2013 - 1 szkolenie (1 dzień) po 10 osób oraz 3 szkolenia (1 dzień) po 20 osób b)I kwartał 2014 - 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób c)IV kwartał 2014 - 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób d)I kwartał 2015 - 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób Część C zamówienia (Jelenia Góra) - wykonanie usługi wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zakładane terminy szkoleń: a)V-XII 2013 - 1 szkolenie (1 dzień) po 10 osób oraz 3 szkolenia (1 dzień) po 20 osób b)I kwartał 2014 - 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób c)IV kwartał 2014 - 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób d)I kwartał 2015 - 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób Łącznie 7 szkoleń na każdą lokalizację w latach 2013-2015. Liczba rzeczywistych uczestników szkoleń może odbiegać od liczb podanych przez zamawiającego w granicach do 30% In minus. Udzielając zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową Zamawiający może dokonać zmiany warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli zmiany te nie są istotne. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów podanych w ust. 3.1 szkoleń w ramach poszczególnych częsci, przy czym w przypadku takiej zmiany poinformuje Wykonawcę o nowym terminie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe). Dokładny termin Szkolenia zostanie podany Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem. Opis Przedmiotu Zamówienia dla części A, B i C zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze wspólników, że spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 p. 1-4 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - jeżeli taka sytuacja występuje.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2013 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 szczawno- Zdrój (sekretariat II piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: SPINqbator ZDolnego Śląska w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie