Szczawno-Zdrój: Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu sztuki wystąpień publicznych - prezentacji pomysłów biznesowych i przygotowania do rozmów z inwestorami - oraz pozyskania kapitału na przedsięwzięcia innowacyjne podwyższonego ryzyka w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska.
Numer ogłoszenia: 94896 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu sztuki wystąpień publicznych - prezentacji pomysłów biznesowych i przygotowania do rozmów z inwestorami - oraz pozyskania kapitału na przedsięwzięcia innowacyjne podwyższonego ryzyka w ramach Projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Zorganizowanie i realizację bloku szkoleń według poniższej specyfikacji: Szkolenia z zakresu: Sztuka wystąpień publicznych - prezentacja pomysłów biznesowych i przygotowanie do rozmów z inwestorami: - 4 szkolenia (jednodniowe) w każdym szkoleniu po 10 osób (łącznie 40 osób) w roku 2013; - 4 szkolenia (jednodniowe) w każdym szkoleniu po 10 osób (łącznie 40 osób) w roku 2014; Łącznie 8 szkoleń w latach 2013/2014. 1 dzień szkoleniowy = 7 godzin zegarowych. Szkolenia z zakresu - Pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia innowacyjne podwyższonego ryzyka: - 1 szkolenie (jednodniowe) po 10 osób w roku 2013 (szkolenie o charakterze testowym); - 3 szkolenia (jednodniowe) w każdym szkoleniu po 20 osób (łącznie 60 osób) w roku 2013; - 2 szkolenia (jednodniowe) w każdym szkoleniu po 20 osób (łącznie 40 osób) w roku 2014; - 1 szkolenie (jednodniowe) po 20 osób w roku 2015; Łącznie 7 szkoleń w latach 2013-2015. 1 dzień szkoleniowy = 7 godzin zegarowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.20.00-2, 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych). -Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank DnB NORD Polska S.A. o/ Wałbrzych nr 33 1370 1079 0000 1701 4045 0600 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku składania wadium w innej niż pieniądz formie Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego wadium przetargowe. Nie należy załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; -Informacja o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej); - W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze wspólników, że spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 p. 1-3 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - jeżeli taka sytuacja występuje.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty: a) w skrócenia terminu realizacji umowy, b) wydłużenia terminu realizacji umowy w następujących przypadku: opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy, c) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, e) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w SIWZ i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, g) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.darr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II pietro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój (sekretariat II pietro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu pn. SPINqbator ZDolnego Śląska współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie