Szczawno-Zdrój: Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania obiektu Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego.
Numer ogłoszenia: 496280 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania obiektu Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. W ramach usługi kompleksowego sprzątania Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w niżej wymienionych pomieszczeniach następujących czynności: a. Pokoje biurowe, sekretariat, recepcja - czyszczenie biurek, krzeseł, foteli, stołów, parapetów i drzwi, odkurzanie dywanów i wykładzin, czyszczenie szaf, regałów i półek (czyszczenie zewnętrzne), mycie (ręczne i maszynowe) i odkurzanie posadzki oraz podłóg, czyszczenie telefonów i klawiatur komputerowych (czyszczenie na sucho), czyszczenie ekranów monitorów (z użyciem odpowiednich środków chemicznych), opróżnianie pojemników na śmieci (wraz z wymianą worków dostarczonych przez Wykonawcę w ramach umowy), b. Pomieszczenia ksero - czyszczenie biurek, krzeseł, foteli stołów, drzwi, czyszczenie regałów, półek, szaf (czyszczenie zewnętrzne), czyszczenie urządzeń ksero oraz drukarek (czyszczenie na sucho), czyszczenie posadzek i podłóg, c. Sale konferencyjne, pokoje spotkań - czyszczenie stołów, krzeseł, foteli, parapetów, regałów, szaf, drzwi, stołu prezydialnego, kabiny tłumaczeń symultanicznych, stolików jezdnych, mycie (ręczne i maszynowe) i odkurzanie posadzek, podłóg, wykładzin, ustawianie krzeseł, wynoszenie naczyń (talerze, filiżanki, dzbanki itp.) do odpowiednich aneksów socjalnych, d. Klatki schodowe - mycie (ręczne i maszynowe) posadzek, poręczy, schodów, mycie drzwi oddzielających poszczególne klatki od holi (drzwi z przeszkleniami), e. Dźwigi osobowe - czyszczenie kabiny, progów, drzwi (czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne) i innych elementów zewnętrznych, czyszczenie luster, odkurzanie maty, mycie i odkurzanie podłogi, f. Hol główny, hole na piętrach, korytarze - mycie (ręczne i maszynowe) i odkurzanie posadzki oraz podłóg, opróżnianie pojemników na śmieci (wraz z wymianą worków dostarczonych przez Wykonawcę w ramach umowy) czyszczenie stołów, foteli, parapetów, mycie drzwi oddzielających poszczególne hole lub korytarze (drzwi z przeszkleniami), g. Aneksy socjalne (kuchenne) - czyszczenie mebli kuchennych, stołów, krzeseł, blatów, opróżnianie pojemników na śmieci (wraz z wymianą worków dostarczonych przez Wykonawcę w ramach umowy), mycie (ręczne i maszynowe), dezynfekcja i odkurzanie posadzki oraz podłóg, wykładzin, czyszczenie zlewozmywaków, mycie lodówek i ekspresów do kawy, mycie naczyń za pomocą zmywarek (wraz z umieszczeniem w zmywarkach brudnych naczyń znajdujących się w zlewach bądź na meblach); środki chemiczne do niezbędne do prawidłowego działania zmywarek dostarcza oraz uzupełnia Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o konieczności uzupełnienia ww. środków chemicznych w zmywarkach; h. Pomieszczenia sanitarne (toalety) - mycie (ręczne i maszynowe), dezynfekcja i odkurzanie posadzek, podłóg, okładzin ściennych, drzwi, czyszczenie luster, umywalek, pisuarów, muszli, sedesów, kabin, przyborów sanitarnych, opróżnianie pojemników na śmieci (wraz z wymianą worków dostarczonych przez Wykonawcę w ramach umowy); i. Pomieszczenia gospodarcze, magazyny - mycie (ręczne i maszynowe), dezynfekcja, odkurzanie posadzek, podłóg, okładzin ściennych, drzwi. j. Wiatrołapy - czyszczenie i odkurzanie posadzek, podłóg, okładzin ściennych, drzwi, czyszczenie skrzynek na listy (czyszczenie zewnętrzne), k. Garaż - zamiatanie i mycie maszynowe posadzek. 2. W ramach usługi kompleksowego sprzątania Wykonawca zobowiązuje się również do: a. utrzymania w czystości okien i grzejników (kaloryferów) w pomieszczeniach objętych usługą kompleksowego sprzątania - Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stanu czystości poszczególnych okien i grzejników oraz do bieżącego ich mycia w miarę potrzeb lub na wniosek Zamawiającego, przy czym kompleksowe mycie okien i grzejników Wykonawca wykona co najmniej raz na kwartał, b. utrzymania w czystości wszystkich drzwi zewnętrznych w obiekcie - Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stanu czystości drzwi i bieżącego ich mycia w miarę potrzeb lub na wniosek Zamawiającego, c. utrzymania w czystości oraz codziennego opróżniania usytuowanych na zewnątrz obiektu koszy na odpady oraz popielniczek, d. utrzymania w czystości zewnętrznych głównych schodów wejściowych do obiektu poprzez zamiatanie oraz mycie z użyciem właściwych środków chemicznych, przy czym mycie schodów Wykonawca wykona co najmniej raz na kwartał, e. opróżniania niszczarek biurowych wraz z wymianą worków dostarczanych przez Wykonawcę w ramach umowy - Wykonawca zobowiązany do bieżącego monitorowania poziomu wypełnienia ścinkami poszczególnych niszczarek. 3. Usługa kompleksowego sprzątania będzie wykonywana przez Wykonawcę wg częstotliwości określonych w umowie, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług kompleksowego sprzątania z większą częstotliwością w przypadku gdy taka konieczność będzie wynikała ze stanu czystości pomieszczeń objętych usługą kompleksowego sprzątania. 4. Usługa kompleksowego sprzątania będzie wykonywana przez Wykonawcę w pomieszczeniach wskazanych w umowie, określającej ich lokalizację, powierzchnię (metraż) oraz rodzaj posadzki lub wykładziny. 5. Usługa kompleksowego sprzątania będzie wykonywana przez personel Wykonawcy, posiadający odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedzę w zakresie stosowania i dozowania środków chemicznych. Personel Wykonawcy będzie składał się z co najmniej z 3 osób. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu listę osób składających się na jego personel, który został skierowany do wykonywania usług kompleksowego sprzątania w ramach umowy. Wykonawca zapewni własnemu personelowi identyfikator imienny oraz kompletną odzież roboczą wyposażoną w nazwę lub logo Wykonawcy umieszczone w widocznym miejscu. Wykonawca zapewni stosowanie tego ubioru przez personel podczas każdorazowego wykonywania usług. 6. Usługa kompleksowego sprzątania będzie wykonywana przez Wykonawcy z użyciem jego własnych materiałów i środków chemicznych. Materiały, wyroby i urządzenia użyte przez Wykonawcę muszą spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Usługa kompleksowego sprzątania będzie wykonywana przez Wykonawcę z użyciem co najmniej niżej wymienionego sprzętu: a. maszyna myjąca - przeznaczona do pielęgnacji posadzek, b. maszyna do zbierania zanieczyszczeń suchych, mokry, cieczy itp. c. ścierki, szczotki kształtowe, d. szczotki do czyszczenia grzejników, e. zestawy do mycia przeszkleń, f. zestawy do codziennego mycia podłóg i posadzek, 8. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie Budynku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę