Szczawno-Zdrój: Szkolenie z zarządzania własnością intelektualną w działalności B+R.
Numer ogłoszenia: 112546 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 64 80 400, faks 074 64 80 417 , strona internetowa www.bip.darr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie z zarządzania własnością intelektualną w działalności B+R..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Okres realizacji przedmiotu zamówienia planuje się następująco: a) data rozpoczęcia: dzień podpisania umowy, b) data zakończenia realizacji usługi: 31.07.2013 r. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Grupa docelowa usługi: W szkoleniu będzie uczestniczyć maksymalnie 10 osób przy czym pracownice jednego przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 20% uczestniczek danego szkolenia. 2.4. Rezultaty usługi do osiągnięcia przez Wykonawcę: Zamawiający przewiduje, iż w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku zrekrutowania przez Zamawiającego pełnej liczby planowanych uczestniczek szkoleń - Wykonawca powinien osiągnąć następujące rezultaty: a) twarde: - zrealizowanie 48 godzin (6 dni) szkoleń z zakresu zarządzania własnością intelektualną w działalności B+R; - przeszkolenie 30 kobiet z ww. zakresu; - opracowanie i wykonanie podręcznika dydaktycznego obejmującego tematykę szkolenia (nakład 35 egzemplarzy). b) miękkie: część I: - 100% uczestniczek ukończy szkolenie w zakresie zarządzania własnością intelektualną w działalności B+R, przy czym za osobę, która ukończyła szkolenie należy rozumieć osobę, mającą potwierdzenie na 100% zajęć; - co najmniej 80% uczestniczek poprawi swoją samoocenę w wyniku podniesienia kompetencji; Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, z niniejszym zakresem zadań oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z dokumentami programowymi PO KL oraz normami w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych oraz pozostałych form kształcenia. Zakładana liczba uczestników/uczestniczek szkoleń: - 30 osób (3 grupy szkoleniowe liczące z zasady nie więcej niż 12 osób)W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może podjąć decyzję o zwiększeniu liczebnośćci grup szkoleniowych. Czas trwania szkolenia- średnio wymiar jednego szkolenia wynosił będzie - 2 dni, tj. 16 h dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna to 45 minut zajęć + przerwa międzylekcyjna), Szkolenia będą odbywać się w czasie i miejscu dostosowanym do potrzeb i możliwości uczestników projektu. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zmianami) Przygotowanie szkoleń: - Przygotowanie szkolenia obejmuje następujące obowiązki Wykonawcy: a) zapewnienie udziału co najmniej jednego eksperta (trenera) w prowadzeniu szkolenia; b) opracowanie i wykonanie materiałów szkoleniowych; c) opracowanie programów realizacji szkoleń;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.10.00-9, 80.57.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA